Poskytované služby
Odborné činnosti

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť
Zariadenie poskytuje 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ktorú zabezpečuje odborne vzdelaný personál. Klienti majú zabezpečenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení prostredníctvom praktického lekára a odborných lekárov ako sú neurológ, diabetológ, internista, kožný lekár a psychiater.

Ošetrovateľské činnosti zahŕňajú tieto zložky:

  • základná ošetrovateľská starostlivosť: sestra poskytuje činnosti zamerané na uspokojovanie základných potrieb
  • špeciálna ošetrovateľská starostlivosť: zahŕňa činnosti zamerané na uspokojovanie novovzniknutých potrieb súvisiacich s chorobami a ich komplikáciami
  • diagnosticko-terapeutické činnosti: ide o povinné činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečenia diagnostických, terapeutických a rehabilitačných výkonov administratívne činnosti: sú to činnosti, pomocou ktorých sú vypracované ošetrovateľské záznamy, plány ošetrovateľskej starostlivosti, výsledky vyšetrení, dokumentácia pre zdravotné poisťovne.
   

Sociálna rehabilitácia
Na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov zariadenie poskytuje odborné činnosti nácvikmi zručností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe. Prijímatelia sa učia vykonávať tieto denné činnosti na základe ich možností a schopností.

Sociálne poradenstvo
Zamestnanci zariadenia poskytujú prijímateľom a rodinným príslušníkom potrebné informácie a v prípade potreby im odporúčajú a sprostredkúvajú ďalšiu odbornú pomoc.

Pracovná terapia
Pre osvojenie si pracovných návykov a zručností prijímateľov zariadenie poskytuje v priestoroch tvorivých dielní pracovnú terapiu vykonávaním pracovných aktivít a to pod odborným vedením pracovníkov ergoterapie, na účel obnovy udržiavania alebo rozvoja ich fyzických, mentálnych a pracovných schopností a ich začlenenia do spoločnosti.

     
     

Fyzioterapia
Zariadenie ponúka kvalitné fyzioterapeutické služby – kinezioterapiu, hydroterapiu, elektroterapiu, fototerapiu a masáže. K rehabilitácii slúži prijímateľom rehabilitačná miestnosť vybavená športovým náradím a náčiním ako sú - rebriny, stacionárny bicykel, stepper, basicline, bežiaci pás, posilňovacie zariadenie, činky. K ďalšiemu vybaveniu patrí solux, biolampa, diadynamik, masážna vanička, výrivka na dolné a horné končatiny. Fyzioterapeutické služby sú poskytované pod dohľadom kvalifikovaného personálu pričom využívajú rôzne fyzioterapeutické metodiky a postupy.

     
Vyhľadávanie
Galéria fotografií
Kreatívne ruky
Kreatívne ruky
Kalendár udalostí
Oznam

Plán návštev od 8.6.2020

Návštevu je nutné si najneskôr deň vopred dohodnúť v čase od 08.00 hod – 13.00 hod a 13.30 hod – 15.00 hod. (Pondelok - Piatok) na telefónnych číslach :

Zariadenie pre seniorov    – Ing. Čonková , Bc. Šimková – 055/6116319

Domov sociálnych služieb – Mgr. Móderová – 055/6116325

Špecializované zariadenie - Mgr. Lučanová – 055/6116337

 

Návštevy sa budú realizovať nasledovne :

Pondelok – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Streda    – 9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

Piatok     -  9.00 hod.- 11.00 hod. a 13.00 hod – 15.00 hod

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii "Dokumenty" - Usmernenie k návštevám.

Ďakujeme

Ďakujeme za sponzorský dar pani Štefánii Bereczovej,

ktorá nášmu zariadeniu darovala klavír na spríjemnenie pekných chvíľ.

 

 

Powered by: Profistranky CMS