O nás
Odľahčovacia služba

 

 

Postup pri poskytovaní odľahčovacej služby 

 

 

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia

Podmienkou nároku na poskytovanie odľahčovacej služby je posudok vydaný príslušným    úradom práce

- Zariadenie VIA LUX - DSS a ZpS poskytne odľahčovaciu službu iba v prípade, ak na požadovaný čas má voľné vhodné lôžko z dôvodu:

ü  dočasne neobsadeného lôžka (napr. do doby stanoveného prijatia nového prijímateľa sociálnej služby z osobitnej evidencie čakateľov),

ü  neobsadeného lôžka z dôvodu hospitalizácie prijímateľa sociálnej služby, odchodu zo zariadenia napr. k príbuzným a pod., v tomto prípade musí s obsadením lôžka počas svojej neprítomnosti prijímateľ sociálnej služby súhlasiť

- Odľahčovaciu službu poskytne zariadenie ako pobytovú sociálnu službu na celé dni,  na  dobu určitú, najviac na 30 dní v kalendárnom roku

Odľahčovacia služba sa poskytne na základe podania písomnej žiadosti záujemcom o 

poskytnutie odľahčovacej služby (t. j. osoby, ktorá poskytuje opatrovanie).

Žiadosť je možné zaslať poštou, alebo podať osobne v zariadení. K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť:

  • fotokópiu posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,          
  • potvrdenie príslušného ÚPSVR o vyplácaní peňažného príspevku na opatrovanie (príp. kópiu rozhodnutia),
  • potvrdenie o výške príjmu opatrovaného (Rozhodnutie SP)
  • čestné prehlásenie opatrovateľa o opatrovaní fyzickej osoby v prípade, že opatrovateľovi nevznikol nárok na poberanie peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že mu príspevok na opatrovanie nebol priznaný
  • kópiu rozsudku o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bol vydaný

- Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa vypočíta v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja

 

 

26.01.2024 14:28
Powered by: Profistranky CMS