O nás

  

 

 

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 230 klientov (zariadenie pre seniorov - 90 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 147 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2024- 2026 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Aktuality
Grilovačka v átriu 2024

Jeden z májových slnečných dní nám umožnil príjemne si spoločne posedieť v átriu zariadenia, kde sa uskutočnila grilovačka pre prijímateľov zariadenia.

10.06.2024 10:42
Most úsmevov 2024

16.5.2024 sme sa zúčastnili XX. ročníka festivalu Most úsmevov - ukážka dramatickej tvorivosti prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja.

16.05.2024 15:05
Deň matiek 2024

Každoročne patrí druhá májová nedeľa medzinárodnej udalosti - Dňumatiek nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách.

13.05.2024 13:31
Oslavy sviatku práce 2024

Májové dni sa už mnoho rokov viažu s mnohými ľudovými zvykmi.

06.05.2024 09:38
Jarná brigáda 2024

Pod mottom „Pridajte sa k nám, urobíme spoločne niečo pre skrášlenie nášho prostredia.

29.04.2024 14:30
Stretnutie s deťmi z materskej škôlky

Dňa 22.04.2024 sa v spoločných priestoroch v zariadení uskutočnilo stretnutie našich seniorov spolu s detičkami z materskej škôlky z Ťahanovských riadkov Košiciach. 

25.04.2024 14:45
Oslava životných jubileí - apríl 2024

Dňa 3.4.2024 sa v jedálni nášho zariadenia uskutočnila oslava životných jubileí prijímateľov VIA LUX.

05.04.2024 08:54
Spolu to zvládneme 20.3.2024

Dňa 20.3.2024 sa v S – klube zariadenia uskutočnilo stretnutie našich prijímateľov s členkami Slovenského Červeného kríža v rámci projektu „Spolu to zvládneme“. 

20.03.2024 09:49
Týždeň mozgu 2024

Dňa 12.03.2024 v dopoludňajších hodinách v jedálni nášho zariadenia prebehol VII. ročník „Týždňa mozgu“.

18.03.2024 10:38
Medzinárodný deň žien - netradične

Tohtoročný Medzinárodný deň žien sme oslávili v zariadení trochu netradične.

12.03.2024 09:18
Powered by: Profistranky CMS