O nás

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 250 klientov (zariadenie pre seniorov - 110 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 152 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019- 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

 

Od 1. augusta 2016 je v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS zriadené Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v miestnosti prvého kontaktu. 

Kontakt : 055/611 63 20

Email: vialux@domov-barca.sk

 

Aktuality
Zlatý slávik 2022

Po dvojročnej odmlke, kedy nám pandémia zabránila spoločne sa stretávať, zariadenie VIA LUX – DSS a ZpS Košice – Barca dňa 24. 11. 2022 opäť zorganizovalo prehliadku spevákov Zlatý slávik 2022. Zúčastnilo sa jej 12 zariadení sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja.

28.11.2022 08:57
Posedenie pri káve

Dňa 16. 11. 2022 sme si v predstihu urobili malé koncoročné posedenie pri káve a zákusku spojené s poďakovaním aktívnym seniorom v našom zariadení.

21.11.2022 11:06
Gitarový koncert

Dňa 09. 11. 2022 sa v jedálni zariadenia uskutočnilo kultúrne podujatie, kde sa so svojim programom predstavili Trampové.

15.11.2022 09:06
Október-mesiac úcty k starším

Na znak vďaky a úcty  k starším sa dňa  26. 10. 2022 konalo kultúrne dopoludnie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

04.11.2022 12:30
Koncert v átriu

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším naše zariadenie navštevuje predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Trnka – ani tento rok nebol výnimkou.

31.10.2022 10:14
Ocenenie za obetavú prácu

Prácu všetkých našich zamestnancov si veľmi vážime. 

24.10.2022 12:19
Zodpovedný obstarávateľ 2021
19.10.2022 10:24
Čo ja viem - vedomostná súťaž

Naše zariadenie prijalo ponuku Domova sociálnych služieb Ondava zúčastniť sa vedomostnej súťaže s názvom Čo ja viem.

17.10.2022 08:30
Oslava životných jubileí

V priestoroch jedálne zariadenia sa dňa 22. 09. 2022 konala oslava životných jubileí našich prijímateľov.

30.09.2022 12:23
Národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

15.09.2022 06:56
Powered by: Profistranky CMS