O nás

Zariadenie VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ JUDr. Vojtech Hintoš.

Od 1.1.2020  zariadenie VIA LUX- DSS a ZpS poskytuje nový druh sociálnej služby - Požičiavanie pomôcok   (Cenník spolu s informáciami o požičiavaní pomôcok je v časti Dokumenty). 

Kontaktná osoba: Mgr. Vargová Darina

Kontakt: 055/68 554 21

Email: vialux@domov-barca.sk

Zariadenie sa nachádza v príjemnom tichom prostredí mestskej časti Košice - Barca. Je obklopené pamiatkovo chráneným parkom s umelo vytvoreným jazierkom, lavičkami a altánkom. Park klienti využívajú počas celého roka na oddych, prechádzky, telesné aktivity a relax.

Zariadenie poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje. Sociálne služby v zariadení sú poskytované celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčasnosti 250 klientov (zariadenie pre seniorov - 110 klientov, domov sociálnych služieb -100 klientov, špecializované zariadenie - 40 klientov),  o ktorých sa stará 152 členný kolektív zamestnancov.

 

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnych služieb bezpečné prostredie, čo najviac približujúce sa domácemu prostrediu, v ktorom trávia každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019- 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia na poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb v súlade s trendmi DEI pri zohľadnení narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúcemu sa počtu osôb vyššieho veku. 

 

Kontaktné miesto pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny

 

Od 1. augusta 2016 je v zariadení VIA LUX - DSS a ZpS zriadené Kontaktné miesto Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom Kontaktného miesta je poskytnúť pomoc a poradenstvo rodine, ktorá sa stará o člena s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí formou informačných materiálov o tejto chorobe. Súčasťou Kontaktného miesta je aj Info bod, ktorý poskytuje užitočné rady a informácie do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou. Informačné letáky sú k dizpozícii v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS v miestnosti prvého kontaktu. 

Kontakt : 055/611 63 20

Email: vialux@domov-barca.sk

 

Aktuality
Podporte naše zariadenie Vianočné darčeky

Milé prekvapenie

23.12.2021 09:29
Národný projekt Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

20.12.2021 10:56
Vianočné dekorácie

Vianočné dekorácie

20.12.2021 10:39
Mikuláš 2021

Tak ako po iné roky, aj tento k nám zavítal Mikuláš.

06.12.2021 12:33
Vystúpenie Detského folklórneho súboru Hanička

Za dodržania všetkých protiepidemiologických nariadení sa dňa 22. 10. 2021 v átriu zariadenia stretli prijímatelia s deťmi z Detského folklórneho súboru Hanička z Košíc.

27.10.2021 08:56
„Letná olympiáda seniorov 2021“

Dňa 27.09.2021 sa naši seniori zúčastnili Letnej olympiády seniorov 2021, ktorá sa v spolupráci s Radou seniorov mesta Košice uskutočnila v športovo zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach.

30.09.2021 15:05
Návštevy historického centra mesta Košice „Remeslá voňajúce drevom“

V krásne slnečné dopoludnie dňa 8.9.2021 sa seniori zúčastnili návštevy historického centra mesta Košice.

10.09.2021 12:21
Športové hry 9.9.2021

Slnečný 9. september sa niesol v znamení športových hier.

09.09.2021 12:39
Grilovačka 25.8.2021

Slnečné počasie, ľudové piesne, spevy, tance, chutné občerstvenie, výborná nálada... 

26.08.2021 13:39
Powered by: Profistranky CMS