O nás
Zariadenie pre seniorov

 

 

Zariadenie VIA LUX v časti zariadenia pre seniorov poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu :

  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ošetrovateľská starostlivosť,
  5. ubytovanie,
  6. stravovanie,
  7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  8. osobné vybavenie,
b) zabezpečuje sa záujmová činnosť,
c) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Príďte medzi nás.
Zabezpečíme Vám dôstojnú jeseň života

 

Powered by: Profistranky CMS