O nás
Špecializované zariadenie

 

 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa

a)     poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- sociálne poradenstvo,

- sociálna rehabilitácia,

- ošetrovateľská starostlivosť,

- ubytovanie,

- stravovanie,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b)     zabezpečuje:

1. rozvoj pracovných zručností

2. pomoc pri pracovnom uplatnení

3. záujmovú činnosť

c)     utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

d)      poskytuje 

-osobné vybavenie,

-nevyhnutné ošatenie a obuv, za nevyhnutné ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.

11.04.2016 11:09
Powered by: Profistranky CMS